Kancelaria

Otwarta:

Codziennie po Mszy św. wieczornej

Sprawy Małżeńskie piątek


 

SAKRAMENTY  ŚWIĘTE

 


Sakrament Chrztu


"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".

(Katechizm kościoła Katolickiego, 1213)


Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu Świętego dziecka

1. Akt Urodzenia dziecka - oryginał
2. Akt Ślubu Kościelnego Rodziców dziecka
3. Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych wydawane w Parafii ich zamieszkania
4.Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania

Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu. Nie potrzeba dodatkowego i wcześniejszego "rezerwowania" terminu chrztu.

Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.


 


Sakrament Bierzmowania


„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”.  (…) Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. (…) "Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1285)

 

Sakrament bierzmowania jest szczególnym wylaniem Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię, przynosi wzrost łaski chrztu św., czyli: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej i postępowania zgodnie z nią.

Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się w klasie I gimnazjum w parafii zamieszkania.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA


METRYKA CHRZTU
Chrzest jest pierwszym sakramentem, bez którego nie można przyjąć innych sakramentów. Informacja o chrzcie przyjętym w naszej parafii jest zapisana w księgach parafialnych. Jeśli natomiast chrzest był poza naszą parafią, to trzeba dostarczyć metrykę chrztu (w kl. III).

 

 


Sakrament Pokuty i Pojednania

 

"Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą".

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1422)

 

Do sakramentu pokuty można przystąpić przed każdą Mszą świętą.

 

 


Sakrament Małżeństwa


"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601)Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej)

1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia), które uzyskujemy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo dołączamy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
2. Dowody Osobiste
3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.
UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).
4. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)
5. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
6. Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. ?licencją?, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 2,5 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).

W dniu ślubu narzeczeni doręczają obrączki i kartki od spowiedzi

 

 


Sakrament Namaszczenia Chorych

 

"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu".

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1499)

 

Namaszczenie chorych jest sakramentem człowieka chorego, a nie zmarłego. Starajmy się zadbać o to by nasi chorzy, którzy z nami przebywają w domu lub sąsiedztwie w odpowiednim czasie, świadomie przyjęli łaskę tego sakramentu.

  • W nagłych wypadkach chorych prosimy zgłaszać osobiście w kancelarii parafialnej lub zakrystii.
  • W każdą pierwszą sobotę miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu przez rodzinę, księża odwiedzają chorych udzielając im Komunii świętej. Również wówczas istnieje możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia.

Na czas sakramentu chorych przygotujmy w domu stół nakryty białym obrusem, krzyż i dwie świece. Bądźmy wspólnie z naszymi chorymi podczas przyjmowania przez nich tego sakramentu.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Każdy z siedmiu sakramentów jest środkiem, przez który zmartwychwstały Pan, mocą swojego Ducha, udziela człowiekowi różnych zbawczych łask. Kościół katolicki naucza, że również sakrament namaszczenia chorych jest jednym z sakramentów ustanowionych przez Chrystusa. Wspomina o nim św. Marek oraz św. Jakub.

 

1. Kto może przyjęć sakrament namaszczenia chorych?

Sakrament namaszczenia chorych rodzi u niektórych katolików wiele lęków i obaw. Dość często wzywają kapłana dopiero wtedy, gdy chory już umarł, ponieważ obawiają się, by nie przerazić zbytnio konającego propozycją przyjęcia tego sakramentu. Tymczasem sakramentu tego nie udziela się wyłącznie konającym. Została nawet zmieniona jego nazwa z „ostatniego namaszczenia” na „sakrament namaszczenia chorych”. Może go przyjąć osoba poważnie chora, osłabiona przez wiek; nie udziela się go natomiast człowiekowi, który z pewnością już umarł. „Kapłan wezwany do chorego, który już umarł, niech błaga Boga, aby go uwolnił od grzechów i przyjął litościwie do swego Królestwa; namaszczenia natomiast niech nie udziela. Jeśli istnieje wątpliwość, czy chory zmarł naprawdę, może mu udzielić tego sakramentu warunkowo”.

W ciągu życia można wielokrotnie przyjąć ten sakrament, co ma miejsce wtedy, gdy ktoś wiele razy popada w poważną chorobę.

 

2. W jaki sposób udziela się sakramentu chorych?

Sakramentu tego udziela kapłan w ten sposób, że namaszczając chorych na czole i dłoniach olejami wymawia następujące słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.

 

3. Jakie łaski otrzymuje człowiek w sakramencie namaszczenia chorych?

Udzielenie sakramentu chorych nie ma na celu - jak się nieraz sądzi – wyłącznie przygotowania człowieka na śmierć, lecz również umocnienie go w jego cierpieniach. „Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym choroba, potężną moc i obronę”. „Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeżeli to jest pożyteczne dla zbawienia jego duszy. Jeżeli jest to potrzebne, namaszczenie odpuszcza grzechy i staje się dopełnieniem chrześcijańskiej pokuty”. W sakramencie namaszczenia chorych człowiek dostępuje udziału w zbawczej męce i śmierci Chrystusa. Kościół zachęca wszystkich cierpiących, chorych i umierających, aby świadomie łączyli się z męką i śmiercią Chrystusa i w ten sposób przysparzali dobra całemu ludowi Bożemu, przyczyniając się do jego zbawienia. Sakrament ten jest niejako konsekracją chorego, aby przez swoje cierpienia skutecznie przyczyniał się do zbawiania świata oraz aby przez śmierć sam wszedł do chwały niebieskiej. Wielu teologów twierdzi, że przez sakrament namaszczenia chorych Chrystus gładzi człowiekowi, przyjmującemu go w dobrej dyspozycji, nie tylko grzechy, ale również i wszystkie należne za nie kary, dzięki czemu zaraz po śmierci przechodzi on do chwały nieba.

 

4. Co należy przygotować, kiedy wzywamy kapłana do chorego?

Przed przyjściem kapłana należy przygotować stolik przykryty białym obrusem, na którym stawia się zapalone świece, krzyż, ewentualnie wodę święconą.

Na tak przygotowanym stoliku kładzie kapłan Najświętszy Sakrament oraz oleje.

 

 


Pogrzeb Katolicki


"Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: "Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie."

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1680)

 

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu w kancelarii parafialnej.


Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego

1. Akt Zgonu z USC
2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej

W każdy czwarty piątek miesiąca wieczorem odprawiamy mszę św. w intencji zmarłych wypominanych w tym roku

INTENCJE MSZALNE

Intencje Mszalne przyjmujemy w zakrystii po mszy świętej.

 
strona stworzona przez grupę I-PRO